Cải cách hành chính

Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến
2017-11-22 12:51:58

              ĐÁNH GIÁ CHUNG

           Nhìn chung, việc triển khai cải cách thủ tục hành chính của Sở thời gian qua cơ bản đảm bảo được mục tiêu, yêu cầu, nội dung đề ra và đã đạt được một số kết quả nhất định, thể hiện sự chấp hành, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được quan tâm, kịp thời chỉnh sửa, bổ sung và cập nhật các quy định mới đúng quy định của các văn bản pháp luật Trung ương quy định về TTHC.

           Kịp thời phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách liên quan đến cải cách hành chính đến CBCCVC của Sở, có kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Qua đó CBCCVC của các phòng, đơn vị chuyên môn có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có ý thức trách nhiệm đối với công việc hơn, thường xuyên phải làm thêm ngoài giờ để đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc được giao.

           Thủ tục hành chính công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả cao, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa tổ chức cá nhân với cơ quan Nhà nước.

          PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG THỜI GIAN ĐẾN.

          1. Tiếp tục tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trong đó tập trung quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020 và những mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Bản Cam kết nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi tham gia giải quyết các thủ tục hành chính công tại Sở.

          2. Tiếp tục rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực do Sở quản lý, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.

          3. Thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo Kế hoạch đã ban hành.

          4. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông về việc chuẩn bị các điều kiện về nhân lực và các điều kiện khác để đưa Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả.

          TTCNTT

Tải báo cáo chi tiết tại đây