Thông tin công nghệ thông tin

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở Tài Nguyên và Môi trường năm 2017
2017-09-19 07:08:23

          Thực hiện công văn số 800/STTTT-CNTT ngày 21/8/2017 của Sở Thông tin truyền thông  về việc báo cáo đánh giá kết quả họa dộng triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017

          Sở Tài nguyên và Môi trường chấm điểm và báo cáo đánh giá theo các tiêu chí đánh giá tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND như sau:

          1. Văn bản chỉ đạo, điều hành về ứng dụng, phát triển CNTT: 60/60 điểm

          2. Hạ tầng kỹ thuật :                             48,12/50 điểm

          3. Nguồn nhân lực CNTT :                        40/40 điểm

          4. Ứng dụng CNTT :                             310/320 điểm

          5. Đầu tư ứng dụng CNTT :                      30/30 điểm

          Tổng cộng : 488/500 điểm

         

TT.CNTT

          Tải báo cáo và bảng phụ lục tại đây