Thông tin chỉ đạo điều hành

Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin là 2 tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm
2017-07-21 10:38:40

 Để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao đối với các Sở, ngành, địa phương trong năm 2017 về đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính và ứng dụng Công nghệ thông tin vào giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai công tác “Cải cách hành chính” và “hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin”, xác định công tác “Cải cách hành chính” và “hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin” là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan, đơn vị, địa phương. Hàng năm, lấy kết quả đánh giá, xếp loại Cải cách hành chính và xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để đưa vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng.

Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ bình xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số Cải cách hành chính đạt loại “Tốt” và hoạt động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin đạt loại “Khá”.

Từ năm 2018 trở về sau, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ bình xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số Cải cách hành chính và hoạt động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin đạt loại “Tốt”.

Theo binhthuan.gov.vn