Tài nguyên đất

Bình Thuận: Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020).
2018-09-18 10:07:37

         Thực hiện Điều 48 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 6 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30/5/2018 của Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Thuận.

          Để đảm bảo thực hiện theo quy định pháp luật đất đai, công khai minh bạch trong việc quản lý, sử dụng đất; cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch sử dụng đất của ngành; để người dân biết và sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch; thu hút đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

          Ngày 18/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Thuận. Nội dung công bố như sau:

-      Công bố chỉ tiêu phân khai sử dụng đất của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

-      Công bố bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

-      Công bố bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

-      Công bố báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020).

          Tải chi tiết nội dung công bố Tại đây

TT.CNTT