Thông Báo

Công khai tên tổ chức, loại khoáng sản vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản Công ty Thanh Niên
2017-11-17 08:15:07

                Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

          Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030;

          Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty CP Đầu tư xây dựng Thanh Niên. Vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản: thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc.

          Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật Khoáng sản, có nhu cầu đầu tư thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại khu vực mỏ nêu trên được biết, tham gia./.

TT.CNTT

Tải thông báo chi tiết tại đây