Lấy ý kiến góp ý

Dự thảo Quyết định sửa đổi Khoản 9 Điều 3 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh
2019-09-11 10:18:45

               Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2615/KH-UBND ngày 27/6/2018 và Thông báo số 156/TB-UBND Ngày 14/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3209/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/7/2019 gửi lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý dự thảo Công văn kiến nghị điều chỉnh thời gian giải quyết hồ sơ tại Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh. Theo ý kiến góp ý của Sở Tư pháp tại Công văn số 1103/STP-NV1 ngày 26/7/2019 và Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 3811/VP-NCKSTTHC ngày 02/8/2019 thì Quyết định  4/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh là Quyết định quy phạm pháp luật, do đó đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu theo đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

          Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3936/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/8/2019 gửi UBND tỉnh đăng ký bổ sung chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo Quyết định sửa đổi Khoản 9 Điều 3 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh (kèm theo dự thảo).

          Thời gian để các đơn vị, tổ chức, cá nhân có ý kiến góp ý là 30 ngày kể từ ngày đăng dự thảo kèm theo Công văn này trên trang Web.

          Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, số 15 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; bản file số đề nghị gửi qua địa chỉ thư điện tử: viennta@stnmt.binhthuan.gov.vn

TT.CNTT

Tải dự thảo góp ý Tại đây