Môi trường

Giới thiệu doanh nghiệp tham gia Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia năm 2018"
2018-08-27 07:50:51

  

          Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 4297/VP-KT ngày 15/8/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về tham gia phối hợp thực hiện Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia năm 2018”.

          Nhằm lựa chọn và giới thiệu một số doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia năm 2018” tại thành phố Hà Nội do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe tổ chức. Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh sách một số doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tham gia góp ý kiến, đồng thời đề xuất các doanh nghiệp khác và gửi văn bản về Sở chậm nhất trước ngày 10/9/2018 để tổng hợp (có danh sách kèm theo). Nếu sau thời gian trên mà Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được văn bản của Quý cơ quan, đơn vị thì xem như đã thống nhất với danh sách đề xuất.

          Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

TT.CNTT

          Danh sách doanh nghiệp đề xuất tham dự Chương trình “Vì Môi trường xanh quốc gia năm 2018” Tại đây