Lấy ý kiến góp ý

Góp ý Đề án và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2017-08-29 23:36:20

 Thực hiện nội dung Công văn số 150/UBND-TH ngày 3 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng thu phí, lệ phí theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, liên quan đến lĩnh vực Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo quy định tại Luật Phí và Lệ phí năm 2015 thuộc trách nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

          Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành Dự thảo Đề án Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          Căn cứ nội dung Công văn số 1940/UBND-TH ngày 25 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phân công trách nhiệm xây dựng và thẩm định đề án thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐNĐ tỉnh, qua đó; UBND tỉnh giao nhiệm vụ thẩm định đề án phí, lệ phí là Sở Tài chính. Ngày 04/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2699/STNMT-CCQLĐĐ để gửi Sở Tài chính thẩm định đề án trên. Ngày 08/8/2017, Sở Tài chính có ý kiến thẩm định Đề án Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 3936/STC-HCSN.

          Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 10377/BTC-CST ngày 07/8/2017 về việc về việc hướng dẫn về quản lý và sử dụng phí. Sở Tài nguyên và Môi trường đã bổ sung, chỉnh sửa Đề án trên như ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 3936/STC-HCSN ngày 08/8/2017, Công văn số 10377/BTC-CST ngày 07/8/2017 của Bộ Tài chính.

          Để có cơ sở trình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã có ý kiến thẩm định đối với Dự thảo Đề án và Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng qnhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

          Góp ý của các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố bằng văn bản và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/9/2017.

          Rất mong sự phối hợp của các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố./.

          Tải dự thảo quyết định tại đây.

TT.CNTT