Lấy ý kiến góp ý

Góp ý dự thảo 02 Bộ đơn giá Đơn giá đo đạc địa chính đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất lập hồ sơ địa chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
2018-07-12 05:25:04

               Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tỉnh Bình Thuận là căn cứ để tính đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành.

          Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là căn cứ để áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường, đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện thực hiện việc lập đơn giá dự toán và các công việc về xây dựng CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

          Trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, quy định 02 Bộ đơn giá này sẽ thông qua trong quý III/2018. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các ý kiến góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/8/2018 để chỉnh sửa, bổ sung, tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt. Sau ngày này, nếu không có ý kiến, xem như thống nhất với đơn giá do Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo.

          Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, góp ý./.

TT.CNTT

Tải dự thảo 02 bộ đơn giá tại đây