Lấy ý kiến góp ý

Góp ý dự thảo Đề án thu phí thẩm định hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xả nước thải vào công trình thủy lợi, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2017-08-03 09:48:58

           Căn cứ Công văn số 1940/UBND-TH ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công trách nhiệm xây dựng và thẩm định đề án thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

          Trên cơ sở ý kiến góp ý của Sở Tài chính tại Công văn số 3755/STC-HCSN ngày 26 tháng 7 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo Đề án thu phí thẩm định hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xả nước thải vào công trình thủy lợi, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Để có cơ sở tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến các cơ quan, đơn vị nêu trên tham gia góp ý nội dung dự thảo của Đề án.

          Các ý kiến góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 13 tháng 8 năm 2017 để tổng hợp hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Qúa thời hạn trên đơn vị nào không gửi ý kiến góp ý xem như thống nhất với nội dung dự thảo.

          Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân./.

 

TT.CNTT

 

Tải dự thảo tại đây