Đo đạc bản đồ

Góp ý dự thảo Luật đo đạc và bản đồ
2017-07-21 08:50:27

 Thực hiện Công văn số 2813/VP-KTN ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu góp ý dự thảo Luật đo đạc và bản đồ.

 

 

 

 

 

 

        Để việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản góp ý theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi  trường tại Công văn số 2410/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Luật đo đạc và bản đồ.  
            Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Đơn vị có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Luật đo đạc và  bản đồ và  gửi  về Sở Tài  nguyên  và Môi trường, số 15 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước ngày 08/7/2016  để  tổng  hợp;  bản  file  số  đề  nghị  gửi qua  địa  chỉ  thư  điện  tử: 
huetv@stnmt.binhthuan.gov.vn. Quá thời gian trên, đơn vị nào không có ý kiến góp ý xem như thống nhất với dự thảo. 

 

 

Tải luật đo đạc và bản đồ tại đây

 TT.CNTT