Lấy ý kiến góp ý

Góp ý dự thảo Quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2018-06-14 07:33:05

 

Tải dự thảo Quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Tại đây