Lấy ý kiến góp ý

Góp ý dự thảo Quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
2017-07-20 09:58:51

           Căn cứ Chương trình số 2633/CTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chương trình công tác quý III/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua tập thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong tháng 9/2017.

          Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo xong Quyết định ban hành quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Để có cơ sở tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành; Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến các cơ quan, đơn vị nêu trên tham gia góp ý nội dung dự thảo của quyết định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

          Các ý kiến góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28 tháng 7 năm 2017 để tổng hợp hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Qúa thời hạn trên đơn vị nào không gửi ý kiến góp ý xem như thống nhất với nội dung dự thảo.

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân./.

TT.CNTT

 

Tải dự thảo Quyết định tại đây