Lấy ý kiến góp ý

Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận
2017-08-14 14:10:07

 Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (gọi là Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND).

          Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (gọi là Nghị định số 01/2017/NĐ-CP). Theo đó, Khoản 31 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ quy định UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Mặt khác, quá trình triển khai thực hiện Quyết định 55/2014/QĐ-UBND cử tri và địa phương phản ánh quy định còn có một số bất cập, vướng mắc, không còn phù hợp với thực tế phát triển của địa phương cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để thay thế.

          Căn cứ chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh tại Công văn số 1171/UBND-NC ngày 03/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Quy định thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận.

          Để việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định được kịp thời, sát với thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Đơn vị có ý kiến góp ý bằng văn

bản đối với dự thảo Quy định thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, số 15 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước ngày 30/8/2017 để tổng hợp; bản file số đề nghị gửi qua địa chỉ thư điện tử: tupv@stnmt.binhthuan.gov.vn. Quá thời gian trên, đơn vị nào không có ý kiến góp ý xem như thống nhất với dự thảo.

          Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố giúp chuyển dự thảo đến UBND cấp xã để có ý kiến góp ý; Cổng thông tin điện tử tỉnh giúp đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

          Tải dự thảo Quyết định tại đây

 

TT.CNTT