Lấy ý kiến góp ý

Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Thuận Lần 2
2018-02-02 07:58:19

              Ngày 09/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4170/STNMT-CCQLĐĐ gửi lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được các ý kiến góp ý của: Sở Tư pháp tại Công văn số 1004/STP-XDKTVB ngày 16/8/2017; Sở Xây dựng góp ý tại các Công văn số 2747/SXD-QHKT ngày 17/8/2017, Công văn số 2889/SXD-QHKT ngày 30/8/2017 và Công văn số 3446/SXD-QHKT ngày 07/11/2016; Sở Tài chính góp ý tại Công văn số 4244/STC-QLCS ngày 23/8/2017; Thanh tra tỉnh góp ý tại Công văn số 1132/TTBT-P4 ngày 23/8/2017; Sở Nội vụ góp ý tại Công văn số 2249/SNV-CCHC ngày 30/8/2017; Sở Giao thông Vận tải góp ý tại Công văn số 2896/SGTVT-HTGT ngày 06/9/2017; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tuy Phong góp ý tại Công văn số 128/CNVPĐKĐĐTP ngày 16/8/2017; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Bình góp ý tại Công văn số 353/CNVPĐKĐĐBB ngày 25/8/2017; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết góp ý tại Công văn số 1480/CNVPĐKĐĐPT ngày 22/9/2017;  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quý góp ý tại Công văn số 143/TNMT ngày 15/8/2017; UBND huyện Đức Linh góp ý tại Công văn số 1524/UBND-KT ngày 30/8/2017; UBND huyện Hàm Thuận Bắc góp ý tại Công văn số 2538/UBND-KT ngày 31/8/2017; UBND huyện Hàm Tân góp ý tại Công văn số 2380/UBND-TNMT ngày 01/9/2017; UBND thị xã La Gi góp ý tại Công văn số 2133/UBND-KT ngày 05/9/2017.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các sở, ngành địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn chỉnh lại dự thảo và gửi lại các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 2.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đã góp ý và tiếp tục đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, số 15 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước ngày 28/02/2017 để tổng hợp; bản file số đề nghị gửi qua địa chỉ thư điện tử: tupv@stnmt.binhthuan.gov.vn.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố giúp chuyển dự thảo đến UBND cấp xã để có ý kiến góp ý; Cổng thông tin điện tử tỉnh giúp đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân tải bản dự thảo lấy ý kiến góp ý lần 2 trên trang Web của Sở Tài nguyên và Môi trường: http://stnmt.binhthuan.gov.vn/ hoặc trang Web của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: http://www.binhthuan.org.vn/ hoặc Cổng thông tin điện tử tỉnh để góp ý./.

Tải Quyết định dự thảo tại đây

TT.CNTT