Lấy ý kiến góp ý

Góp ý dự thảo đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
2017-07-18 10:49:06

 

          Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

          Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

          Bộ đơn giá này là căn cứ để thực hiện việc lập Bộ đơn giá sản phẩm “Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” làm cơ sở phục vụ công tác lập dự toán và thanh quyết toán công việc  lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

          Để sớm trình UBND tỉnh ban hành đơn giá theo chương trình, nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các Sở, ban, ngành quan tâm, có ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 24  /7/2017 để hoàn thiện trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt. Sau ngày này, nếu không có ý kiến xem như thống nhất “ Đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” do Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo./.

          (Dự thảo đơn giá và các văn bản có liên quan đăng tải trên 02 trang web:  www.stnmt.binhthuan.gov.vn ; www.binhthuan.org.vn).

 

TT.CNTT

Tải dự thảo đơn giá tại đây