Lấy ý kiến góp ý

Góp ý dự thảo đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh
2017-07-17 10:14:35

 Thực hiện nhiệm vụ theo Công văn số 1171/UBND-NC ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2017. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, dự thảo Quyết định ban hành đơn giá của UBND tỉnh, dự thảo Tờ trình của Sở và gửi văn bản số 2034/STNMT-TTQTTNMT ngày 23/5/2017 đề nghị các Sở, ngành, địa phương góp ý và đã nhận được ý kiến phản hồi của một số cơ quan, đơn vị.

 

Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Sửa đổi, bổ sung quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo quyết định số 03/2012/QĐ-UBND. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Trung tâm thông tin – Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự thảo văn bản trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý.

          Văn bản có ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận (Số A23-24 Lê Quý Đôn, P. Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận. Điện thoại 062.3751127).

          Gửi kèm các file dự thảo:

          1. Dự thảo Quyết định về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

          2. Dự thảo Chi tiết tính toán đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ.

          3. Dự thảo Tờ trình.

 

 

Tải file dự thả

TT.CNTT