Lấy ý kiến góp ý

Góp ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
2017-09-07 15:41:43

               Thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng dân dân tỉnh.

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3562/UBND-TH ngày 30 tháng 9 năm 2016 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí và Công văn số 1940/UBND-TH ngày 25 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phân công trách nhiệm xây dựng và thẩm định đề án thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

          Để đảm bảo việc ban hành các Đề án thu phí, lệ phí đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì xây dựng các đề án thu phí thuộc lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện gửi Sở Tài chính góp ý. Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Sở Tài chính đã có công văn số 4409/STC-HCSN về việc góp ý nội dung xây dựng Đề án thu phí thực hiện theo Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí. Sở Tài nguyên và Môi trường đã bổ sung nội dung trên và hoàn chỉnh lại các Đề án, đồng thời soạn thảo Tờ trình của UBND và Dự thảo Nghị quyết của HĐND gửi lấy ý kiến góp ý.

          Nhằm kịp thời triển khai các quy định của Luật Phí và lệ phí 2015, tạo cơ sở pháp lý cơ quan đăng ký và tổ chức, cá nhân thực hiện việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua vào tháng 11 năm 2017. Cụ thể gồm các Nghị quyết sau:

          - Nghị quyết Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

          - Nghị quyết Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

          - Nghị quyết Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

          Thực hiện nội dung về lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và việc đánh số thứ tự của dự thảo văn bản QPPL quy định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016). Sở Tài nguyên và Môi trường gửi dự thảo các Nghị quyết trên (gọi tắt là dự thảo) và đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh thực hiện việc đăng tải toàn văn Dự thảo, để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý theo quy định của pháp luật.

          Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh thực hiện việc đăng tải toàn văn Dự thảo theo quy định để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý.

          Đối với các cơ quan, đơn vị được gửi lấy ý kiến, có văn bản góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 9 năm 2017.

          Các cơ quan, đơn vị gửi văn bản trả lời sau thời hạn nêu trên hoặc không có văn bản trả lời, Sở Tài nguyên và Môi trường xem như cơ quan, đơn vị đó đồng ý với nội dung của Dự thảo.

            Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.

 

          Tải dự thảo các Nghị quyết tại đây

 

 

TT.CNTT