Lấy ý kiến góp ý

Góp ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận của UBND tỉnh
2017-10-19 09:25:54

              Thực hiện Công văn số 3572/UBND-TH ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện xây dựng, thẩm định và tham mưu ban hành giá dịch vụ quy định tại Luật Phí và lệ phí.

          Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Phương án giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và gửi Sở Tài chính thẩm định.

          Ngày 14/9/2017, Sở Tài chính đã có Công văn số 4579/STC-QLCS về việc thẩm định Phương án giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát tổng hợp bổ sung và hoàn chỉnh lại Phương án giá theo nội dung văn bản thẩm định trên; đồng thời soạn thảo Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh gửi lấy ý kiến góp ý.

          Nhằm thực hiện kịp thời nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2566/UBND-TH ngày 07 tháng 7 năm 2017 về việc tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế quản lý đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang giá, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh để xem xét ban hành vào tháng 12 năm 2017.

          Cụ thể Quyết định “Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”

          Thực hiện nội dung về lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và việc đánh số thứ tự của dự thảo văn bản QPPL quy định tại điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016). Sở Tài nguyên và Môi trường gửi dự thảo Quyết định trên (gọi tắt là dự thảo) và đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh thực hiện việc đăng tải toàn văn Dự thảo, để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý theo quy định của pháp luật.

          Đối với các cơ quan, đơn vị được gửi lấy ý kiến, có văn bản góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 10 năm 2017.

          Các cơ quan, đơn vị gửi văn bản trả lời sau thời hạn nêu trên hoặc không có văn bản trả lời, Sở Tài nguyên và Môi trường xem như cơ quan, đơn vị đó đồng ý với nội dung của dự thảo.

          Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.

TT.CNTT

Tải dự thảo Quyết định đơn giá tại đây