Lấy ý kiến góp ý

Góp ý về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2018-08-02 16:17:06

              Thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; trong đó có giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định 41/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

          Căn cứ Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; quá trình thực hiện Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND còn một số hạn chế, nhất là trách nhiệm quản lý và phối hợp của các sở, ngành và địa phương trong việc thực hiện các quy hoạch về khoáng sản, việc góp ý các dự án đầu tư khoáng sản, việc kiểm tra, xử lý hoạt động khoáng sản của các giấy phép và tình trạng khai thác khoáng sản trái phép,.... Mặc khác hiện nay, pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, tài nguyên nước,... đã có sự thay đổi, điều chỉnh, bổ sung so với thời điểm ban hành Quy định. Vì vậy, việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành quy định mới thay thế Quy định trên là hết sức cần thiết.

          Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và thực tế tại địa phương, khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

          Để kịp thời tổng hợp ý kiến, góp ý của các Sở, ngành và địa phương gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi bản dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định 41/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 để các Sở, ngành tham gia góp ý, bổ sung. Đồng thời, đề nghị Trung tâm thông tin điện tử tỉnh gửi dự thảo văn bản đăng tải trên công thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý theo quy định (có file gửi kèm).

          Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/8/2018 để kịp thời tổng hợp.

TT.CNTT

Tải dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Tại đây