Tài nguyên đất

Hướng dẫn lập danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2019
2018-08-20 14:26:02

                Căn cứ quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật đất đai năm 2013; quy định tại Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

          Thực hiện Công văn số 3327/UBND-KT ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch khẩn trương thực hiện các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh X. Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 3802/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/8/2018 về việc hướng dẫn lập danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2019.

TT.CNTT

 

          Tải nội dung Công văn số 3802 Tại đây