Thanh tra - kiểm tra

Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường năm 2018
2018-04-16 10:47:29

 Tải nội dung Quyết định số 872/QĐ-BTNMT ngày 20/3/2018 (thay thế Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2017) của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 tại đây