Thông Báo

Kết quả kiểm tra đánh giá hoạt động triển khai ƯDCNTT ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017
2017-09-14 13:39:31

               Thực hiện Kế hoạch số 2919/KH-STNMT ngày 19/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017. Từ ngày 17/8/2017 đến ngày 28/8/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường tại các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

          Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá hoạt động triển khai ƯDCNTT ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017.

          Chi tiết Thông báo tải tại đây

TT.CNTT