Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III/2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2018
2018-09-10 08:58:06

            Việc triển khai cải cách thủ tục hành chính của Sở thời gian qua cơ bản đảm bảo được mục tiêu, yêu cầu, nội dung đề ra và đã đạt được một số kết quả nhất định, thể hiện sự chấp hành sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được quan tâm, kịp thời chỉnh sửa, bổ sung và cập nhật các quy định mới đúng quy định của các văn bản pháp luật Trung ương quy định về TTHC.

          Kịp thời phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách liên quan đến cải cách hành chính đến CBCCVC của Sở, có kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Qua đó CBCCVC của các phòng, đơn vị chuyên môn có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có ý thức trách nhiệm đối với công việc hơn, thường xuyên phải làm thêm ngoài giờ để đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc được giao.

          Thủ tục hành chính công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao.

          Việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công luôn đảm bảo thời gian quy định giảm số lượng hồ sơ trễ hẹn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp.

          Tải Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III/2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2018 Tại đây  

 

TT.CNTT