Thanh tra - kiểm tra

Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017
2017-07-19 13:33:31

                  I. Mục đích và ý nghĩa

- Việc đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT nhằm phản ánh đúng thực trạng việc ứng dụng CNTT và thực hiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

- Giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, phát hiện và kịp thời chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phát triển và ứng dụng CNTT; đẩy mạnh CNTT trong hoạt động quản lý nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan, đơn vị điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT.

- Kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị sẽ được đánh giá và công bố hàng năm.

II. Nội dung kiểm tra.

1. Nội dung kiểm tra.

          Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT bao gồm:

          1. Văn bản chỉ đạo, điều hành về ứng dụng và phát triển CNTT.

          2. Hạ tầng kỹ thuật CNTT.

          3. Nguồn nhân lực CNTT.

          4. Ứng dụng CNTT.

          5. Đầu tư phát triển CNTT.

          Chi tiết các tiêu chí đánh giá được quy định cụ thể tại phiếu đánh giá kèm theo kế hoạch này.

2. Thời gian: Trong tháng 08/2017.

3. Đối tượng:

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

4. Thành phần kiểm tra:

- Trung tâm Công nghệ thông tin (chủ trì).

- Văn phòng Sở.

III. Tổ chức thực hiện

- Giao Trung tâm Công nghệ Thông tin thông báo nội dung Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017 tới các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai chi tiết, chuẩn bị các nội dung, tài liệu, phối hợp với các đơn vị để triển khai công tác kiểm tra, đánh giá theo Kế hoạch này. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra, đánh giá Trung tâm tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để có ý kiến chỉ đạo khắc phục những vấn đề còn tồn tại (nếu có).

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị báo cáo kết quả ứng dụng CNTT theo biểu mẫu gửi kèm. Gửi về Sở trước ngày 10/8/2017 (thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin) để phục vụ kiểm tra.

Phiếu đánh giá, hướng dẫn cách chấm điểm tải tại đây

Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc các phòng, đơn vị kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin) để xem xét, giải quyết./.

          TT.CNTT