Lấy ý kiến góp ý

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
2017-09-19 10:41:09

               Căn cứ Công văn số 1940/UBND-TH ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công trách nhiệm xây dựng và thẩm định đề án thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

          Trên cơ sở ý kiến góp ý của Sở Tài chính tại Công văn số 3755/STC-HCSN ngày 26 tháng 7 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo Đề án thu phí thẩm định hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xả nước thải vào công trình thủy lợi, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đồng thời soạn thảo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

          Để có cơ sở tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1190/STP-XDKTVB, ngày 14 tháng 9 năm 2017; Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến các cơ quan, đơn vị nêu trên tham gia góp ý nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm:

          - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

          - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

          Các ý kiến góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 9 năm 2017 để tổng hợp hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Qúa thời hạn trên đơn vị nào không gửi ý kiến góp ý xem như thống nhất với nội dung dự thảo của Nghị quyết.

 

TT.CNTT

Tải dự thảo Nghị quyết tại đây