Tình hình hoạt động

Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính được tiếp nhận từ Trung tâm Hành chính công
2018-01-23 13:41:32

Quy định này quy định việc phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tiếp nhận từ Trung tâm Hành chính công; mối quan hệ và trách nhiệm của Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có thực hiện thủ tục hành chính và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có liên quan.

- Việc phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính hành chính tiếp nhận từ Trung tâm Hành chính công được bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và quy chế làm việc của Sở nhằm bảo đảm tính dân chủ, rõ ràng, công khai, minh bạch đạt chất lượng hiệu quả. - Việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ Thủ trưởng đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Giám đốc Sở đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm quản lý và điều hành và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thụ lý giải quyết hồ sơ, sử dụng và vận hành hiệu quả phần mềm một cửa điện tử liên thông do Trung tâm Hành chính công đã xây dựng.

- Xác định rõ trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có liên quan tạo sự chủ động trong công tác phối hợp giải quyết hồ sơ.

- Việc tiếp nhận hồ sơ và luân chuyển hồ sơ đã xử lý của các phòng chuyên môn (bao gồm hồ sơ chỉnh sửa bổ sung, hồ sơ chuyển UBND tỉnh, hồ sơ trả kết quả qua Trung tâm Hành chính công,…) được tập trung 01 đầu mối tại bộ phận Văn phòng Sở. Trưởng phòng chuyên môn được giao chịu trách nhiệm chính trong việc chủ trì chỉ đạo các bộ phận thuộc trách nhiệm quản lý xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông tại Trung tâm Hành chính công và số lượng hồ sơ từ bộ phận Văn phòng Sở cung cấp. Hạn chế tối đa thời gian luân chuyển hồ sơ để tăng thời gian giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: Hồ sơ (bao gồm hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy) sẽ do Trung tâm Hành chính công cung cấp trực tiếp không thông qua bộ phận Văn phòng Sở; các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc tiếp nhận, theo dõi, xử lý và vận hành hiệu quả trên phần mềm một cửa điện tử liên thông tại Trung tâm hành chính công theo đúng quy định. - Phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức, viên chức; đề cao sự chủ động trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính công đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

TT.CNTT

Tải Quyết định tại đây