Cải cách hành chính

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết các thủ tục hành chính công theo cơ chế một cửa
2017-08-30 22:18:13

           Ngày 31/8/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 500/QĐ-STNMTvề việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết các thủ tục hành chính công theo cơ chế một cửa

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục của Quyết định số 370/QĐ-STNMT ngày 22/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận về việc ban hành quy trình phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

          Tải nội dung Quyết định tại đây.

                                                                                                                   TTCNTT