Tài nguyên đất

Rà soát danh mục đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và danh mục công trình thu hồi đất dể thực hiện trong năm 2018
2017-10-20 11:06:12

         Chiều ngày 17/10/2017,  đồng chí Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh nghe báo cáo kết quả rà soát danh mục đã được HĐND tỉnh thông qua thực hiện hết thời hạn 03 năm (2015 - 2017) và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2018. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại cuộc họp

          Báo cáo tại cuộc họp, ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Qua rà soát các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và cho phép thu hồi đất trên địa bàn các huyện, đến nay có 03 Nghị quyết thuộc trường hợp phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo quy định tại Điều 49 Luật Đất đai, gồm Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014, Nghị quyết số 74/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 và Nghị quyết số 79/2015/NQ-HĐND ngày 27/7/2015. Theo đó, có 130 công trình, dự án thuộc trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng hiện vẫn đang thực hiện dỡ dang và chưa thực hiện (chiếm 42,2  % so với số lượng công trình cho phép chuyển mục đích sử dụng đất) với diện tích 434,1 ha đất trồng lúa và 169,44 ha đất rừng phòng hộ; 429 công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất nhưng đến nay vẫn đang thực hiện dỡ dang và chưa thực hiện (chiếm 43,37 % so với số công trình cho phép thu hồi) với diện tích 5.901,45 ha.

           Về danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh là 23 công trình, dự án với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 42,09 ha, đất rừng phòng hộ là 42,59ha, đất rừng đặc dụng là 7,5 ha. Tổng số danh mục, công trình dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2018 là 97 công trình, dự án với tổng diện tích đất thu hồi là 5.453,55 ha.

 

Toàn cảnh cuộc họp

          Tại cuộc họp, ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị chuyển tiếp 77/130 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng với 391,45 ha đất trồng lúa, 53,94 ha đất rừng phòng hộ và thực hiện thu hồi đất đối với 251/429 công trình, dự án với 4.042,65 ha có khả năng thực hiện trong năm 2018.

           Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Nam cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường đã nêu. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại, trong đó chú ý bổ sung vào danh mục các công trình, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

 

Theo binhthuan.gov.vn