Tình hình hoạt động

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2018
2018-01-18 08:48:22

Ngày 17/1/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai Kế hoạch năm 2018. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch tỉnh, Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; lãnh đạo các Phòng, Đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã thành phố; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các Huyện, lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Đồng chí Hồ Lâm Giám đốc Sở TN&MT  – Phát biểu khai mạc hội nghị

Những kết quả đạt được trong năm 2017

Ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cùng sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng ủy; Ban Giám đốc Sở, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của ngành đã thực hiện đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó đã hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu do UBND tỉnh giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017, trong đó có 06 chỉ tiêu vượt so với 11 nhiệm vụ vượt được giao gồm: Toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất thực hiện được 9.873,07 ha/8.772 ha, đạt 112% Kế hoạch; thu đấu giá quyền sử dụng đất được 172.813.835.348/50 tỷ đồng, đạt 345,6% kế hoạch; công tác thanh tra, kiểm tra, đạt 200% kế hoạch (12/06 cuộc); phối hợp với các ngành và địa phương tập trung tham mưu giải quyết đơn thư tồn đọng, đạt 92% Kế hoạch (so với kế hoạch đề ra 85%; thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp với số tiền 5,595 tỷ/1,7 tỷ đồng, đạt 329% chỉ tiêu giao; tham mưu giải quyết hồ sơ hành chính của đơn vị trên tất cả lĩnh vực có kết quả giải quyết đúng và sớm hẹn đạt 97,1% (2,9% hồ sơ trễ hẹn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở).

Đồng chí Lê nguyễn Thanh Danh Phó Giám đốc Sở TN&MT – báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Ngoài ra, Sở triển khai, tham mưu 100% ý kiến chỉ đạo, kết luận của thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Kịp thời tham mưu, xử lý các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, nước, môi trường; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đất đai, môi trường, khoáng sản.

Kết quả lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được thực hiện tốt; Tham mưu UBND tỉnh có chủ trương điều chỉnh giảm thời gian giải quyết hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng sản (03 thủ tục); tham mưu báo cáo UBND tỉnh có Quyết định ban hành thủ tục giải quyết hồ sơ trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được quan tâm thực hiện, ý thức hoàn thành nhiệm vụ; việc nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân trong đội ngũ công chức, người lao động được thực hiện tốt, trong năm không xảy ra vi phạm.

Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo ưu tiên đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin nhất là việc định hướng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hiệu quả phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Thường xuyên quan tâm đến công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; kịp thời triển khai cho các chi bộ tổ chức quán triệt cho đảng viên về Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và Kế hoạch số 85-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc tạo nguồn, phát triển đảng viên để tuyển nhập ngũ.

Kế hoạch ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Kế hoạch ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018 là tiếp tục nắm chắc, quản chặt, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực tài nguyên và môi trường trên cơ sở quản lý tổng hợp, thống nhất, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đồng thời gia tăng đóng góp của Ngành cho ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác thẩm định cấp phép và thanh tra, kiểm tra. Giải quyết cơ bản các vụ khiếu nại, tố cáo, ổn định chính trị, xã hội và trật tự trong khu vực.

Tổ chức triển khai, tham mưu đầy đủ 100% và đúng thời hạn các báo cáo, các ý kiến chỉ đạo của của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; nhất là các nội dung chỉ đạo có liên quan đến đơn vị trong Chương trình công tác (kể cả các nội dung bổ sung hàng quý), Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên “Phần mềm quản lý công việc được giao của tỉnh”. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước của ngành, trong đó chú trọng việc tham mưu UBND tỉnh ban hành, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đã đạt được của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên môi trường trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức của ngành hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra./.

TT.CNTT