Đo đạc bản đồ

Sở Tài nguyên và Môi trường: Quy định về trích đo bản đồ; chỉnh lý bản đồ
2018-08-03 11:06:42

           Trong thời gian qua, hoạt động trích đo bản đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận); thực hiện quyền của người sử dụng đất; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi, giao đất, cho thuê đất, … cơ bản theo quy định của Luật Đất đai 2013, Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính Phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ (gọi tắt là Nghị định số 45/2015/NĐ-CP), Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Bản đồ địa chính (gọi tắt là Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT) cũng như các quy định khác của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có liên quan. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại nhất định như: việc khảo sát, lập phương án thi công; lựa chọn tỷ lệ đo đạc, lập bản đồ; việc lập các hồ sơ, tài liệu kèm theo bản đồ; công tác tự kiểm tra của đơn vị thi công; công tác kiểm tra xác nhận bản đồ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, công tác kiểm tra, nghiệm thu của Chủ đầu tư, …

          Do đó, để công tác trích đo bản đồ địa chính; trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận; thực hiện đăng ký đất đai; thu hồi, giao đất, cho thuê đất, … trong thời gian tới, yêu cầu các đơn vị hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thực hiện việc trích đo bản đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013, Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính Phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Bản đồ địa chính cũng như các quy định khác của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như cơ quan khác có liên quan góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

TT.CNTT

Tải Quy định chi tiết, mẫu biểu và phụ lục Tại đây