Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
2017-09-07 15:37:41

                 Thực hiện Công văn số 4313/BTNMT-TCMT ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” sẽ diễn ra vào tuần thứ 3 tháng 9 năm 2017

          Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức, chính trị xã hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện một số hoạt động sau đây:

            1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường … Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường …

           2. Tổ chức mít tinh, vận động cộng đồng tham gia các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch như: Diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường; Đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dâng sinh học; trồng rừng, trồng cây xanh phủ xanh đất trống, đồi trọc; trao đổi sản phẩm tái chế, ngày hội sống xanh …

          3. Treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền về chủ đề bảo vệ môi trường ở nơi công cộng, các đường phố chính, tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại trong thời gian tuần thứ 3 tháng 9 năm 2017, nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

          4. Biểu dương, khen thưởng những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững

           5. Đề nghị Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Thuận và Đài Phát thanh-Truyền hình các địa phương tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự về bảo vệ môi trường khu vực đô thị nói chung và Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 nói riêng.

          Đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức các hoạt động cụ thể và thiết thực để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 đạt hiệu quả cao. Đồng thời sau đợt hưởng ứng, kết quả các hoạt động hưởng ứng của Chiến dịch gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước (thông qua Chi Cục Bảo vệ môi trường, địa chỉ mail: ccbvmt@stnmt.binhthuan. gov.vn) ngày 30/9/2017 để Sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh (theo các nội dung tại mẫu đính kèm). Trên đây là hướng dẫn triển khai tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tích cực tham gia hưởng ứng.

          Thông tin chi tiết và tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 tại website: www.vea.gov.vn

 

TT.CNTT

Tải mẫu báo cáo kết quả thực hiện tại đây