Tài nguyên đất

TIẾP TỤC XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI SÁT VỚI TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA TỪNG ĐỊA PHƯƠNG
2017-11-27 06:56:00

                Chiều ngày 24/11/2017, đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận (Dự án 920). Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan.

          Dự án 920 được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008. Theo Quyết định này, toàn tỉnh có 69/127 xã, phường, thị trấn được chọn để triển khai xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh, với tổng diện tích đo đạc là 141.050,49 ha; đăng ký, xét cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân 472.645 thửa/89.814 ha, gồm: đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu 176.111 thửa/39.278 ha và đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận 296.534/50.536 ha); xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai cho 563.088 thửa.

          Sau 9 năm thực hiện, tỉnh ta đã hoàn thành đo đạc, chỉnh lý lập bản đồ địa chính chính quy 4.243 tờ bản đồ địa chính với diện tích 141.528 ha của 69 xã, phường, thị trấn theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tính đến 30/10/2017 đã tổ chức cho hộ gia đình, cá nhân đăng ký để xét cấp lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận được 66,7% về số thửa và 67% về diện tích đất (Trong đó: đăng ký để cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt 74,6% về số thửa và 73,6% về diện tích; đăng ký cấp đổi đạt 62% về số thửa và 61,6% về diện tích).  Kết quả trên đã phân loại được các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận; các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận không có biến động; các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận có biến động về ranh giới, mục đích sử dụng và chủ sử dụng; các thửa đất do UBND xã, phường, thị trấn đang quản lý, sử dụng; các thửa đất do hộ gia đình cá nhân và các tổ chức sử dụng.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng: Việc thực hiện Dự án 920 đã giúp cho UBND các cấp quản chặt chẽ quỹ đất của địa phương mình; góp phần khai thác quỹ đất ngày càng có hiệu quả, bền vững và phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đất đai luôn biến động về chủ sử dụng, mục đích sử dụng và diện tích; vì vậy, cơ sở dữ liệu đất đai phải thường xuyên được cập nhật biến động để đảm bảo sát với thực tế.

Để đảm bảo thực hiện Dự án 920 đúng tiến độ mà UBND tỉnh đã phê duyệt, trong thời gian tới các sở, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức đăng ký đối với những thửa đất do UBND cấp xã quản lý và các thửa đất do các tổ chức đang sử dụng để đảm bảo các thửa đất đều có các thông tin cơ bản cập nhật vào cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Đồng thời, tiếp tục tổ chức xem xét, xử lý các thửa đất có biến động để cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

          Đối với 58 xã, thị trấn còn lại phải thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính với đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; phương châm thực hiện là đo đạc xong khu vực nào kiểm tra, nghiệm thu đưa vào thực hiện lồng ghép ngay để không xảy ra hồ sơ “tồn đọng” tại UBND cấp xã và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Tổ chức tập huấn cho cấp xã theo kế hoạch triển khai hàng năm để nâng cao chất lượng thực hiện, giảm bớt hồ sơ trả lại bổ sung, làm lại...

Theo binhthuan.gov.vn