Biển & Hải đảo

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI VÀ TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2018
2018-05-21 08:06:39

        Để hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chọn huyện Hàm Thuận Nam làm địa điểm để tổ chức Lễ Mít tinh cấp tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Công văn yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tỉnh tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, trong đó lưu ý đến biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu thải nhựa và nilon vào môi trường tự nhiên trên tất cả các địa bàn của tỉnh; áp dụng các biện pháp nghiêm khắc đối với các cơ quan, doanh nghiệp vi phạm các quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

          Bên cạnh đó, trong thời gian từ nay đến hết tháng 7 năm 2018 đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (ngày 05/6); Ngày Đại dương Thế giới (ngày 08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 – 08/6) tạo thành chuỗi hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo binhthuan.gov.vn