Thông Báo

Thông báo về việc triền khai thực hiện các văn bản của Trung ương
2017-10-24 07:23:35

          Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Thông báo số 320/TB-UBND ngày 16/10/2017 về việc triển khai các văn bản của Trung ương; theo đó, từ ngày 11/10/2017 đến ngày 13/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận được 11 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành (kèm thông báo của UBND tỉnh), các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương.

          Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tải các văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đối với những vấn đề vược thẩm quyền của Sở thì tham mưu Giám đốc Sở báo cáo trình UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

 

TT.CNTT

Tải thông báo tại đây