Thông Báo

Triển khai các văn bản của Trung ương
2018-08-22 08:40:23

           Ngày 15/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 314/TB-UBND về việc triển khai các văn bản của Trung ương; theo đó, từ ngày 06 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận được 07 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành (kèm thông báo của UBND tỉnh), các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương.

          Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tải các văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của Sở thì khẩn trương tham mưu Giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

TT.CNTT

Tải Thông báo số 314 Tại đây