Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3384 KH-UBND ngày 31tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh
2017-09-14 13:22:18

 Thực hiện nội dung Kế hoạch số 3384/KH-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

          I. Nhiệm vụ chung:

          1. Triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 01/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Kết luận số 371-KL/TU ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các giải pháp hoàn thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh; Kế hoạch số 652/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Chương trình hành động số 2390/CTr-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về trợ giúp và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

          2. Thực hiện nghiêm túc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” theo Thông báo số 136/TB-UBND ngày 06/6/2017 và Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) theo Thông báo số 139/TB-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh.

          3. Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã được Sở cụ thể hóa tại Kế hoạch số 1989/KH-STNMT ngày 08/6/2016; Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 559/KH-STNMT ngày 17/02/2017 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 gắn với việc phục vụ, đối thoại lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, chấm dứt thái độ sách nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm pháp luật.

          4. Tập trung triển khai thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 liên quan đến lĩnh vực Quản lý đất đai, Tài nguyên khoáng sản, Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn, Bảo vệ môi trường và Biển đảo.

          5. Thực hiện tốt việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 theo Nghị quyết số 11-NQ/TU (Khóa XIII) ngày 03/11/2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 4879/KH-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Sở tại Công văn số 4314/STNMT-VP ngày 01/11/2016 và Kế hoạch số 1027/STNMT-VP ngày 17/3/2017.

          6. Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, thống nhất cách hướng dẫn cụ thể, đơn giản, dễ hiểu, không gây khó khăn, bất lợi cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bình đẳng, đúng quy định của pháp luật.

          7. Tập trung rà soát lại quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để bổ sung và hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cấp huyện. Thời gian thực hiện rà soát quy hoạch xong trong Quý III/2017, báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong Quý IV/2017.

          II. Nhiệm vụ cụ thể:

          1. Giao Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng; rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm; thời gian thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thời gian thẩm định cấp phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3 ngày.đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3 ngày.đêm đối với các hoạt động khác; cắt giảm thời gian giải quyết đăng ký đất đai đối với 07 thủ tục (giảm từ 02 ngày cho đến 20 ngày cho từng thủ tục) theo đúng quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

          2. Giao Chi cục Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh liên thông trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Công khai thủ tục hành chính về đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản, về hồ sơ hoàn công tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký tài sản hình thành trong quá trình xây dựng một cách thông thoáng và minh bạch theo Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

          3. Giao Phòng Tài nguyên khoáng sản có trách nhiệm tham mưu trong công tác phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố việc xây dựng phương án, rà soát điều chỉnh quy hoạch phân vùng, thăm dò và khai thác titan.

          4. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin thường xuyên cập nhật thông tin và công khai, minh bạch hệ thống thông tin kinh tế - xã hội, cơ sở dữ liệu, văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển, cơ chế, chính sách quản lý của Trung ương, của Tỉnh, của ngành để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận khai thác và sử dụng. Tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn giải đáp kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp tại hộp thư “Hỏi – Đáp” tại trụ Sở chính của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

          5. Giao Văn phòng Sở chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các phòng, đơn vị có báo cáo gửi về Sở (thông qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

 

TT.CNTT

Tải Công văn 4741 tại đây