Cải cách hành chính

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
2018-03-09 09:45:42

 Thực hiện nội dung Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bình Thuận”, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể sau

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ và giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác cải cách hành chính trong quá trình thực thi công vụ theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020, Chỉ thị số 04/CT-BTNMT ngày 15/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bình Thuận gắn với tăng cường trách nhiệm của người đứng đầucác cơ quan, đơn vị, địa phương; Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 31/01/2018 về việc giao nhiệm vụ chủ yếu cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xem nhiệm vụ cải cách hành chính từ năm 2018 trở đi là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, chú trọng việc giải quyết thủ tục hành chính giảm hồ sơ trễ hẹn tại Trung tâm Hành chính công góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Sở trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

TT.CNTT

Tải Kế hoạch chi tiết tại đây