Tài nguyên đất

Ban hành giá đất tỉnh Bình Thuận 2015
2017-04-24 00:00:00

 

UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

 TẢI NỘI DUNG: 

 

Quyết định 59  

 Huyện Bắc Bình 

 

Quy định về giá đất trên địa bàn Tỉnh

Huyện Hàm Tân

 

Tp Phan Thiết 

Huyện Tánh Linh

 

Huyện Hàm Thuận Bắc

Huyện Đảo Phú Quý

 

Huyện Hàm Thuận Nam 

             Huyện Đức Linh 

 

Huyện Tuy Phong

 TX LaGi 

 

TẢI NỘI DUNG:

 

 

Quyết định số 10 /2017/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quy định Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  

 

Quyết định số 10 /2017/QĐ-UBND    

 Huyện Bắc Bình 

 

Tp Phan Thiết 

Huyện Hàm Tân

 

Huyện Hàm Thuận Bắc

Huyện Tánh Linh

 

Huyện Hàm Thuận Nam 

                        Huyện Đức Linh                  

 

Huyện Tuy Phong

                         TX LaGi                  

 

TT.CNTT