Thông tin chỉ đạo điều hành

Bộ TN&MT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
2017-07-21 10:46:15

 Ngày 31/3/2017, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 673/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực của Bộ tính đến ngày 30/01/2017.

 

            Theo đó, tính đến ngày 30/01/2017, đã có 45 văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, trong đó lĩnh vực đất đai có 13 văn bản; lĩnh vực tài nguyên nước có 2 văn bản; lĩnh vực khoáng sản có 3 văn bản; lĩnh vực môi trường có 19 văn bản; lĩnh vực biển và hải đảo có 6 văn bản; lĩnh vực đo đạc bản đồ có 1 văn bản; các lĩnh vực khác là 3 văn bản.

            Đối với lĩnh vực môi trường, có 9 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; quy định về quản lý chất thải rắn; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; các quy định về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; thoát nước và xử lý nước thải;…

            Đối với thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, có 9 văn bảnthuộc lĩnh vực môi trường hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần như: các Thông tư quy định về giải thưởng môi trường Việt Nam; quy định về bảo vệ môi trường làng nghề; quy định về việc vận chuyển hàng nguy hiểm là chất độc hại, lây nhiễm; quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; quản lý chất thải nguy hại;…

Tải Quyết định tại đây

Theo vea.gov.vn