Cải cách hành chính

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
2017-06-16 16:41:47

 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Theo đó, danh mục được phê duyệt gồm 1.250 thủ tục hành chính. Trong đó, có 1.136 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban ,ngành, chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 114 thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả  giải quyết thủ tục hành chính  qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các các Sở, ban,  ngành chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

          Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính theo danh mục đã được phê duyệt. Đồng thời, tổ chức niêm yết các danh mục thủ tục hành chính trên theo đúng quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hành chính tại tỉnh. Tải Quyết định tại đây

Theo binhthuan.gov.vn