Cải cách hành chính

Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
2017-07-20 15:08:54

     Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo số 286/BC-STNMT về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 

 

 

      Thực hiện nội dung Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá, kết quả xếp loại Công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; trên cơ sở nội dung Công văn số 2695/SNV-CCHC ngày 30/9/2016 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ; báo cáo đánh giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 20/10/2016.

Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 đạt loại KHÁ.   

Tải báo cáo tại đây

 

TT.CNTT