Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5070/STNMT-TTCNTT 04/10/2017

 Truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường để phục vụ công tác quản lý

Tải file PDF: 5070/STNMT-TTCNTT

5102/STNMT-VP4/10/2017

 Triển khai thực hiện Kết luận số 378-KL/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận

Tải file PDF: 5102/STNMT-VP

5131/STNMT-VP9/10/2017

 Đăng ký dự kiến các nội dung tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2018

Tải file PDF: 5131/STNMT-VP

4485 /STNMT-KHTC 25/8/2017

 Triển khai thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính

Tải file PDF: 4485 /STNMT-KHTC

2945/STNMT-VP20/7/2017

 Phối hợp triển khai thực hiện Đề án 100, giai đoạn 2.

Tải file PDF: 2945/STNMT-VP