Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
513 /QĐ-STNMT30/10/2018

 Phê duyệt Đề án thành lập các phòng chuyên môn thuộc Sở: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Tài nguyên khoáng sản và Phòng Tài nguyên nước và KTTV

Tải file PDF: 513 /QĐ-STNMT

515 /QĐ-STNMT30/10/2018

 Ban hành chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 515 /QĐ-STNMT

514 /QĐ-STNMT30/10/2018

 Thành lập các phòng chuyên môn thuộc Sở: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Tài nguyên khoáng sản và Phòng Tài nguyên nước và KTTV

Tải file PDF: 514 /QĐ-STNMT

5030/KL-STNMT26/10/2018

 Kết luận thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 tại Phòng Tài nguyên Khoáng sản

Tải file PDF: 5030/KL-STNMT

745/TB-STNMT25/10/2018

 Tham gia Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận năm 2019

Tải file PDF: 745/TB-STNMT