Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
549/STNMT-VP12/02/2019

 Thông báo kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy cấp phòng của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 549/STNMT-VP

43/QĐ-STNMT28/01/2019

 Quyết định ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 43/QĐ-STNMT

52/QĐ-STNMT30/01/2019

 Quyết định về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin

Tải file PDF: 52/QĐ-STNMT

14/QĐ-STNMT10/1/2019

 Ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 14/QĐ-STNMT

10/QĐ-STNMT05/01/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-STNMT ngày 14/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 10/QĐ-STNMT