Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3494/STNMT-TNKS01/08/2018

 Đề nghị có ý kiến về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 3494/STNMT-TNKS

3299/STNMT-ĐĐBĐ23/07/2018

Thực hiện kiểm tra, nghiệm
thu sản phẩm đo đạc và bản đồ
trong lĩnh vực quản lý đất đai

 

Tải file PDF: 3299/STNMT-ĐĐBĐ

2760 /KH-STNMT20/06/2018

 Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Tải file PDF: 2760 /KH-STNMT

310/QĐ-STNMT21/6/2018

 Về việc thành lập hội đồng hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình in viết

Tải file PDF: 310/QĐ-STNMT

2760 /KH-STNMT20/6/2018

 Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Tải file PDF: 2760 /KH-STNMT