Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
39/KH-STNMT06/01/2017

 Thực hiện Chương trình hành động số 07-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Tải file PDF: 39/KH-STNMT

33/KH-STNMT05/01/2017

 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025

Tải file PDF: 33/KH-STNMT

124/TB-STNMT19/01/2017

 Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 

Tải file PDF: 124/TB-STNMT

283/KH-STNMT20/01/2017

 Tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2017

Tải file PDF: 283/KH-STNMT

4338/KL-STNMT02/11/2016

 Kết luận về việc thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 9 tháng đầu năm 2016 đối với Chi cục Bảo vệ môi trường.

Tải file PDF: 4338/KL-STNMT