Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
169/QĐ-STNMT30/06/2015

 Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tuy Phong

Tải file PDF: 169/QĐ-STNMT

170/QĐ-STNMT30/06/2015

 Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Bình

Tải file PDF: 170/QĐ-STNMT

181/QĐ-STNMT06/07/2015

 Quyết định về việc ủy quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

Tải file PDF: 181/QĐ-STNMT

1982/KH-STNMT07/07/2015

 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/5/2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường sự lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan.

Tải file PDF: 1982/KH-STNMT

178/QĐ-STNMT01/07/2015

 Ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình thuận

 

Tải file PDF: 178/QĐ-STNMT