Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5871/STNMT-VP20/11/2017

 Rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh thực hiện trong năm 2017; văn bản của UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh được Giám đốc Sở giao thuộc trách nhiệm quản lý của các phòng, đơn vị

Tải file PDF: 5871/STNMT-VP

5872/STNMT-VP20/11/2017

 Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2018

Tải file PDF: 5872/STNMT-VP

5849/STNMT-VP17/11/2017

  Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Tải file PDF: 5849/STNMT-VP

358/BC-STNMT14/11/2017

 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 11 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017

Tải file PDF: 358/BC-STNMT

5680/STNMT-VP08/11/2017

 Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW

Tải file PDF: 5680/STNMT-VP