Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5654/STNMT-VP07/11/2017

 Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

Tải file PDF: 5654/STNMT-VP

5597/STNMT-VP03/11/2017

 Khẩn trương tập trung thực hiện nhiệm vụ và khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo Thông báo kết luận của Sở Nội vụ

Tải file PDF: 5597/STNMT-VP

5573/STNMT-VP03/11/2017

 Đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm Một cửa điện tử liên thông (Lớp 2)

Tải file PDF: 5573/STNMT-VP

5579/STNMT-VP03/11/2017

 Đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm Một cửa điện tử liên thông (Lớp 3)

Tải file PDF: 5579/STNMT-VP

5549/STNMT-VP02/11/2017

 Phân công trực chủ động đối phó với diễn biến của bão

Tải file PDF: 5549/STNMT-VP