Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5518/STNMT-VP01/11/2017

 Báo cáo kết quả thực hiện theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh

Tải file PDF: 5518/STNMT-VP

5443/STNMT-VP26/10/2017

  Đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm Một cửa điện tử liên thông

Tải file PDF: 5443/STNMT-VP

5389/STNMT-VP23/10/2017

 Cử đầu mối tiếp nhận, bàn giao tài khoản sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Tải file PDF: 5389/STNMT-VP

337/BC-STNMT 20/10/2017

 Báo cáo đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

Tải file PDF: 337/BC-STNMT

5070/STNMT-TTCNTT 04/10/2017

 Truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường để phục vụ công tác quản lý

Tải file PDF: 5070/STNMT-TTCNTT