Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5102/STNMT-VP4/10/2017

 Triển khai thực hiện Kết luận số 378-KL/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận

Tải file PDF: 5102/STNMT-VP

5131/STNMT-VP9/10/2017

 Đăng ký dự kiến các nội dung tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2018

Tải file PDF: 5131/STNMT-VP

4485 /STNMT-KHTC 25/8/2017

 Triển khai thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính

Tải file PDF: 4485 /STNMT-KHTC

2945/STNMT-VP20/7/2017

 Phối hợp triển khai thực hiện Đề án 100, giai đoạn 2.

Tải file PDF: 2945/STNMT-VP

2919/KH-STNMT19/07/2017

 Kế hoạch về việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017

 

Tải file PDF: 2919/KH-STNMT