Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
968/QĐ-UBND16/04/2018

 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đức Linh

Tải file PDF: 968/QĐ-UBND

54/2018/NQ-HĐND30/03/2018

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Tải file PDF: 54/2018/NQ-HĐND

55/2018/NQ-HĐND30/03/2018

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

Tải file PDF: 55/2018/NQ-HĐND

56/2018/NQ-HĐND 30/03/2018

 Bổ sung điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Tải file PDF: 56/2018/NQ-HĐND

41/2018/NQ-HĐND 30/03/2018

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh

Tải file PDF: 41/2018/NQ-HĐND